Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bất động sản Hà Nội Sông Hồng
10/05/2018
Thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt Công ty
18/10/2018

Ngày 08/6/2018, Công ty cổ phần Bất động sản Hà Nội Sông Hồng đã tổ chức thành công Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Các nội dung chính đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua:

  1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban tổng giám đốc, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
  2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
  3. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
  4. Báo cáo thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm năm 2017 và kế hoạch 2018;
  5. Báo cáo về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
  6. Báo cáo thông qua việc chuyển trụ sở công ty về địa chỉ mới.
  7. Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

(Ghi chú: Biên bản Đại hội và Nghị quyết đại hội xem tại tập tin đính kèm)

Biên bản họp đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Nghị quyết đai hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *