Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Bất động sản Hà Nội Sông Hồng